Logo

ul. Aleja Jana Pawła II 11, 26-670 Pionki
tel.kom.: 880 147 147

 
Logo

Witam Państwa serdecznie na naszej oficjalnej stronie internetowej. Nazywam się Patrycja Rybak i prowadzę własną praktykę adwokacką. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu.


W Polsce adwokatem zostają prawnicy, którzy po ukończeniu prawniczych jednolitych studiów magisterskich z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin wstępny organizowany przez Ministra Sprawiedliwości, a następnie odbyli aplikację adwokacką oraz złożyli egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 65 i 66 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o adwokaturze.

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:
  • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
  • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.

Nieodpłatna pomoc prawna

W Polsce od 1 stycznia 2016 w związku z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w ramach powiatowych punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostanie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

  • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoba, która:
  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zawód zaufania publicznego

Każdy zawód stanowiący profesję o wysokim znaczeniu społecznym, wymagającą odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych i zdrowotnych, lecz także charakterologicznych, tj. moralnych i etycznych, nad którego należytym wykonywaniem powierzono w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu państwa pieczę powołanemu w drodze ustawy samorządowi zawodowemu, posiadającemu nadaną przez ustawę osobowość prawną i organ władz krajowych, z obowiązkiem członkostwa dla każdej osoby wykonującej dany zawód. Analogicznie istnieje również prawna możliwość pozbawienia zawodu tego statusu w drodze ustawy, wraz z likwidacją danego samorządu zawodowego. Jedynym takim przypadkiem w III Rzeczypospolitej był zawód urbanisty, natomiast w okresie Polski Ludowej statusu tego pozbawiono po 1950 r. zawody lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii oraz farmaceuty, przywracając im go dopiero na przełomie lat 1989/1990.

Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Roboczo przyjmuje się, że pojęcie zawodu zaufania publicznego nakłada się z pojęciem wolnego zawodu, choć nie jest z nim tożsame. Nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów zrzeszeni są w samorządach zawodowych, a więc nie są oni przedstawicielami zawodu zaufania publicznego. Istnieją również zawody niebędące zawodami zaufania publicznego, a które pomimo to posiadają pewne struktury samorządowe.